ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות התודעה                            
               050-5935394        abm88@walla.com


                               Golden  Spiral     School of Practical Consciousness Evolution                         972-50-5935394    זwatersolar@hotmail.com     goldenspiral11@gmail.com

         

Book/course 1- Basic

Book/course 2

Book/course 3-Part 1


Book/course 5- Part 5
 


Higher level seminar

 Part 2
Cooperation, transmutation and creation- Written and guided by Safataianaya Solar- Original and updated knowledge
34 lessons
Only who participated the seminar for beginners, advanced seminar and the first part of the higher levelThis seminar is divided into three parts:
 
1) Co-operation between entities. At this part we will learn much more how to connect and communicate with your personal spirit guides and your higher original self, connecting to your personal soul group, and afterwards we will recognize entities from other different realms like: Shamballa, Telos, Ashtar, Pledians, arc-angels, teachers and guides from different consciousness levels, entities that are maintaining the four elements of earth, animals, plants, minerals, entities from other and different dimensions and more
You will know the consciousness level of each one of them and how to co-operate with them at the daily life, to understand them through the soul level in order the evolution and existence. The importance to be in physical body on earth and the ability to co-operate with entities that are astral and not having a physical body in order to facilitate the change of consciousness on this dimension and the humanity consciousness evolution and for the development and expansion of the universe. You will learn about your own personal ability to open your hearts and soul for your different sub-personalities and allow them to go through the integration-completion process with your higher original self into a united higher consciousness and the transformation from the duality consciousness to the consciousness beyond the mind/duality and to be facilitators and guides for other in other dimensions, that means, to integrate in one of the dimensions that got through some of consciousness evolution. In the lessons you will go through initiations at the human level and at the soul level through your personal DNA in order to be entities that are baring the pure love frequency in your physical body. The essence of existence of the original first source is love consciousness without motives of exploitation, control and ego, therefore the co-operation between entities that gone through some consciousness evolution is very significant because each one of them has light (knowledge) that can assist other entities. Giving facilitation and co-operation with the spirit guides at the soul level in the transition process while leaving the physical body and going to other dimensions and places that are not so dense as Earth. As well the posibility to facilitate animals, plants and minerals that gone through abuse and assist while leaving the physical body at peaceful and love frequncy.
 
2) Trasmutaion of blocked, stuck energetic patterns or that gone through some disruption and bring them to balance and the original essence in order for the contunuation of evolution, also renew and rebalance the personal DNA of the original-self in the human tangible and physical body. Transmutation of sub-personalities to higher level of consiousness and integration with the original-self and the memories that are sealed at the DNA level and at the personal crystal which is in the birth cave, dissolving the drama from those experiences. Transmuting potentials that are out of balance or that were distroyed by evil entities. The transmutation is being done by personal agreement of the person or entity and with the co-operation while giving an honest and true expression of intention for going through changes. What is energetic transmutation and the responsibility being a "light bearer" without human ego  and giving facilitation to all humanity and all what exist at the required situations and being inn compassion without motives of over admiration. What are the symptoms that you might experience while going through the transmutation and what are the requirements being a "light bearer" and being a human entity in a consciousness that in not carrying away with the mass consciousness and knows to keep a pure, clear and balanced frequency. When you are light bearer you have much more influence when you are bringing through you the stuck, blocked and unbalanced energies and processing them while transmuting them into purest and higher frequency.          
 
3) Creation- what is creation and bring to life and how they are formed, who are those that can create and being to life, what is the significant to be in a pure and clear consciousness and opened energetic centers (chakras) without any blockages, your personal ability to create and bring to life with permission without ego motives, manipulation or exploitation.     
Co-operation with entities for rebalance and creating a circle and a ball of love that breath and pulse for creating different potentials.
What is the meaning to be a "light bearer" and the ability to send pure love frequency to people and different situations without alternative motives.
What is the real alchemy and is not related to transform lead into gold, different magic of tricks, deception, sleight of hands, hypnosis ect. The alchemy that we, with permission and without effort, can create from a certain state to another state and is created at the appropriate time, the differences in the essence of applying potentials in the first original consciousness (first circle), the duality (second circle) and the highest united consciousness beyond polarity and mind (ascended master and the third circle), the use and co-operation with plants, minerals and elements for the alchemy, creation and bring to life without any effort and priority. What are the differences between white magic and black magic in the past and in the now.  The difference between the creation of the human self in a low state of consciousness and between the human self that is integrated with it’s original higher self. The understanding and awareness that you are choosing the creation of your reality and your response to it and therefore, you can't blame somebody else for your experiences. The honest intention is what motivates the energies for creating the situations that come to you. When you are developing your own personal consciousness level, you are creating other and different potentials and situations without the drama, and at the appropriate time others could use them as pure and balanced patterns that were created. The importance to go out of mass consciousness and the over admiration, publicity and external appreciation from others and your creative ability to bring life and being in a huge strength, in a quite state and without being convincing 
קורס למתקדמים:
חלק 2: שיתוף פעולה, התמרה ויצירה -

נכתב ומועבר ע"י ספטיניה סולר- ידע מקורי ומעודכן
 34 שיעורים-  רק למי שעבר את הקורס למתחילים ולבוגרים ולחלק 1 של הקורס למתקדמים

 
קורס זה מתחלק לשלושה חלקים:

1) שיתוף פעולה בין הוויות. בחלק זה נלמד ביתר הרחבה ליצור קשר ולתקשר עם המדריכים האישיים שלכם ועם העצמי-המקורי, חיבור לקבוצת הנשמה האישית, לאחר-מכן נכיר הוויות מעולמות שונים כגון: שאמבלה, טלוס, אשתאר, פליאדות, רבי-מלאכים, מורים ומדריכים מרמות תודעה שונות, הוויות המתחזקות את ארבעת היסודות של  כדור-הארץ, בע"ח, צמחים, מינרלים, הוויות ממימדים ויקומים
שונים ועוד.

תכירו את רמת התודעה של כל אחד מהם ושתוף-הפעולה עימם בחיי היום-יום ולהבין אותם בדרך הנשמה וההוויה למען ההתפתחות והקיום. החשיבות להיות בגוף פיסי בכדור-הארץ והיכולת לשתף פעולה עם הוויות שאינן בגוף-פיסי כדי לסייע לשינוי התודעה במימד זה ולהתפתחות תודעת האנושות למען התפתחות והתרחבות היקום. תלמדו על  היכולת האישית לפתוח את לבכם ונשמתכם לתתי-האישיות השונים שלכם ולאפשר להן לעבור את תהליך האיחוד וההשלמה עם העצמי-המקורי לרמת תודעה מאוחדת גבוהה יותר כדי לעבור מתודעת הדואליות לתודעה שמעבר למיינד/דואליות ולהיות מסייעים ומדריכים לאחרים במימדים האחרים, כלומר, להשתלב באחת מהעולמות של ההוויות שעברו התפתחות תודעה כלשהי. בשיעורים תעברו חניכות והתאמות ברמה האנושית וברמת הנשמה דרך הדנ"א האישי שלכם כדי להיות הוויות הנושאות את תדר האהבה הטהורה בגוף הפיסי האנושי. מהות הקיום המקורי הראשוני הינו תודעת אהבה טהורה ללא מניעים של ניצול, שליטה ואגו, לכן שיתוף הפעולה בין הוויות שעברו התפתחות תודעה כלשהי הינו מאוד משמעותי מכיוון שכל אחת נושאת אור (מידע) שיכול לסייע לשאר הוויות.  מתן סיוע בשיתוף פעולה עם המדריכים האישיים ברמת הנשמה בתהליך עזיבת הגוף הפיסי ולעבור למימדים ומקומות שאינם דחוסים כמו במימד כדור-הארץ. כמו כן האפשרות לסייע לבע"ח, צמחים ומינרלים שעברו התעללות או במתן סיוע בעזיבת הגוף הפיסי בתדר השלווה והאהבה.

2) התמרה של תבניות אנרגטיות תקועות, חסומות או שעברו שיבוש כלשהו להביאן לאיזון למהות המקורית והמשך ההתפתחות, וכמו כן חידוש ואיזון הדנ"א האישי של העצמי-המקורי בגוף האנושי הפיסי והמוחשי. התמרה של תתי-אישיות לרמת תודעה גבוהה יותר ומאוחדת עם העצמי-המקורי והזיכרונות הטבועים ברמת הדנ"א ובקריסטל האישי במערת הבריאה, העלמת הדרמה מאותן ההתנסויות. התמרה של פוטנציאלים שיצאו מכלל איזון או שנהרסו ע"י הוויות אפלות. ההתמרה נעשית בהסכמה אישית של אותו אדם או הוויה ובשיתוף פעולה תוך כדי הבעת כוונה אמיתית שלהם לעבור שינוי. מהי התמרה אנרגטית והאחריות האישית להיות "נושא אור" ללא אגו אנושי ומתן סיוע לכלל האנושות והכל הקיים במצבים הנדרשים לכך ולהיות בחמלה ללא מניעים של אהדה והערצה. מהן התופעות שאתם עלולים לחוות תוך כדי ההתמרה ומהן הדרישות להיות "נושא אור" ולהיות הוויה אנושית בתודעה שאינה נסחפת עם התודעה ההמונית ויודעת לשמור על תדר טהור, נקי ומאוזן. כשאתם כנושאי אור יש לכם השפעה יותר גדולה כשאתם מעבירים דרככם את האנרגיות התקועות, החסומות והלא מאוזנות ומעבדים אותן לידי התמרה לתדר גבוה וטהור יותר.
 
3) יצירה- מהן יצירה ובריאה וכיצד הן נוצרות, מי הם אלו שיכולים ליצור ולברוא, מה החשיבות של להיות בתודעה נקייה וטהורה ומרכזי האנרגיה (צ'קרות) פתוחות וללא חסימות כלשהן, יכולת היצירה האישית שלכם ליצור ולברוא ברשות וללא מניעי אגו, מניפולציה וניצול.
שיתוף הפעולה עם הוויות למען איזון ויצירת מעגל וכדור של תדר אהבה פועם ונושם לבריאת פוטנציאלים שונים.
למה הכוונה להיות "נושא אור" והיכולת לשלוח תדר אהבה טהור לאנשים ולמצבים שונים ללא מניעים נסתרים,
מהי האלכימיה האמיתית ואינה קשורה להפיכת עופרת לזהב, קסמים שונים של טריקים, אחיזת עיניים, זריזות ידיים והיפנוזה וכו', האלכימיה שאנו ברשות וללא מאמץ יוצרים משהו ממצב מסוים למצב אחר ומתהווה בזמן ההולם, ההבדלים במהות הפוטנציאלים ליישום בתודעה הראשונית (המעגל הראשון), הדואלית (המעגל השני) והתודעה הגבוהה המאוחדת שמעבר לקוטביות ולמיינד (מאסטר-נעלה והמעגל השלישי), השימוש ברצון
ובשיתוף-פעולה עם צמחים, מינרלים והיסודות למען האלכימיה, היצירה והבריאה ללא כוחניות וסדר-עדיפות כלשהו. -מה הם ההבדלים בין מאגיה לבנה לבין מאגיה שחורה בעבר ובעכשיו. ההבדל בין יצירה של האדם האנושי ובתודעה נמוכה לבין האדם האנושי המאוחד עם העצמי-המקורי שלו. ההבנה והמודעות שאתם בוחרים את יצירת המציאות שלכם ואת תגובתכם אליה ולכן, אינכם יכולים להאשים מישהו אחר להתנסותכם. הבעת הכוונה האמיתית היא המניעה את האנרגיות ליצירת המצבים המגיעים אליכם. כשאתם מעלים את רמת התודעה האישית שלכם, אתם יוצרים פוטנציאלים והתנסויות אחרים ללא הדרמות השונות, ובזמן ההולם אחרים יוכלו להשתמש בהם כתבניות מאוזנות וטהורות שנוצרו. החשיבות לצאת מהתודעה ההמונית מההערצה, הפרסום וההערכה החיצונית מאחרים ביכולת היצירתית שלכם להפיח חיים ולהיות בעלי עוצמה אדירה, בשקט


הקורסים הם בלעדיים לביה"ס ספירלת הזהב ואין הם נמכרים או משווקים לכל אחד. כמו כן, במשך השיעורים חניכי/ות הקורסים מקבלים מידע מודפס 
(ספרים) שנכתבו ונוצרו על ידי ספטיניה סולר ואינם מופצים בחנויות או במקומות אחרים.

 
בכל שיעור אתם קבלים הבהרות אישיות לפי רמת התודעה שלכם, סיוע בשחרור ואיזון דברים שאינם הולמים יותר, חניכות ותיאומים במידת הצורך, מידע מודפס ומשימות מעשיות בנושא הנלמד

באפשרותכם לבחור את מהלך הקורס:
שיעור בשילוב טיפול איזון  או שיעור ללא טיפול-איזון 


בסיום הקורסים אתם מקבלים תעודה בינלאומית בעברית ובאנגלית המעידה על השתתפותכם בקורס

 
הקורסים מועברים באופן פרטני/קבוצה, עברית/אנגלית בהרשמה ובתיאום מראש. השיעורים ניתנים פעם בשבוע, פעם בשבועיים או פעם בחודש , לפי בחירתכם ומבלי להיות משכנעים 
 
 
Last update 24/03/18 עדכון אחרון

 
Consultation sessions
Exclusive courses
Rebalance treatment with gemstones and aromatherapy oils
Meeting and lectures
Moments of serenity MP4 file to download
Books- sef publishing and moreפגישות ייעוץ
קורסים בלעדיים
ספרים בהוצאה עצמית
טיפולי איזון לשחרורי חרדות, כעסים ולהעלאת התודעה
מפגשים והרצאות
רגעים של שלווה MP4  קובץ להורדה ועוד

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder