אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
 הקורס הינו בלעדי לספטיניה סולר ולאקדמיית ספירלת הזהב. נכתב ומועבר על ידי ספטיניה סולר- © כל הזכויות שמורות  
 
The course is exclusive to Safataianaya Solar and Golden Spiral Academy. Written and guided by Safataianaya Solar © All rights reserved

Higher level seminar: Part 3- "The life and enternal relationship after the integration"
You can participate this and last course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution", the second course: "Inner strength through the consciousness beyond the mind",  the third course: " Discovering the beauty of existence" and the fourth course: " The final stage in the duality consciousness

The course has 64 lessons and are given once in two weeks or once a month, as you are choosing according to Israel local time

At each lesson you are receiving personal clarifications and practical assignments that you have to answer and dealing with them on your daily lives 

 
On the other courses you've learned about the duality consciousness and it's characteristics, and on this course you are receiving new and updated knowledge only after you've through the integration process and released all the energetic patterns of your aspects and you are going to the third circle. What are the characteristics of this consciousness, that is totally different. Through your physical body, you are for the first time experiencing yourselves as united consciousness being and you have the wisdom that you gained from the different experiences in the duality consciousness. Your energetic field is different and there aren't any characteristics that they were in the duality consciousness that you have to experience: self-esteem, relationships, abundance and health. The New Energy is a result of your consciousness and is only after you totally going out of the duality consciousness and released all your aspects.
You are learning how to live as humans at the highest level of consciousness (level 5) on Earth that is very dense emergently and how to operate and function with people that are at different consciousness levels that don't understand what you know.  


 
This course is dived to six parts:
Part 1- The human self in the consciousness "I remember who I am, I know who I am"- the end of searching
Part 2- The characters of the united and whole consciousness
Part 3- The gap between the physical reality and the astral reality
Part 4- The challenge living in the duality consciousness as an ascended master
Part 5- The existence of consciousness at the Third Circle space
Part 6- Leaving the Planet Earth and the physical embodiment
 
The course in given individually or a group and at the end you are receiving a graduation diploma


Course cost:
5,760$ USD (each lesson 90$ USD without rebalance-treatment 3-3.5 hours)
7,040$ USD (each lesson 110$ USD with rebalance-treatment 3.5-4 hours)
Course cost:

Ways of payment: cash / bank transfer/ Wester Union
קורס למתקדמים: חלק 3:  "החיים ומערכת היחסים הנצחית לאחר האיחוד"
אתם יכולים להשתתף בקורס החמישי והאחרון רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" הקורס השני: עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה", הקורס השלישי: "גילוי היופי שבקיום" והקורס הרביעי: "השלב הסופי בתודעת הדואליות"

הקורס הוא בן 64 שיעורים, כשכל שיעור נערך פעם בשבועיים או פעם בחודש הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה.
בכל שיעור אתם מקבלים הסבר מפורט ומשימות אישיות שעליכם לענות, להתמודד וליישם באופן מעשי בחיי היום-יום שלכם.  


בקורסים קודמים למדתם על תודעת הדואליות המאפיינים אותה ובקורס זה אתם מקבלים ידע ומידע שהוא חדש ומעודכן לגבי התודעה שלכם לאחר שעברתם איחוד מלא ושחררתם את כל התבניות האנרגטיות של כל תתי האישיות שלכם ואתם עוברים למעגל השלישי. מהם המאפיינים את התודעה הזו, שהיא לגמרי אחרת . דרך גופכם הפיזי, אתם לראשונה חווים את עצמכם כהוויה בתודעה מאוחדת ויש לכם חכמה שהצטברה מההתנסויות השונות בתודעה הדואלית. השדה האנרגטי שלכם הוא שונה ואין יותר מאפיינים שהיו בתודעה המקוטבת שצריך להתנסות בהם: הערכה עצמית, מערכות יחסים, שפע ובריאות. האנרגיה החדשה היא תוצר של התודעה שלכם ורק לאחר שאתם עוברים לגמרי את תודעת הדואליות ומשחררים את כל תתי-האישיות שלכם.
אתם לומדים כיצד לחיות כאנשים ברמת תודעה גבוהה (רמה 5) בכדור הארץ שהוא מקום מאוד דחוס אנרגטית וכיצד לפעול ולהיות עם אנשים ברמות תודעה שונות, שאינם מבינים את מה שאתם יודעים.

קורס זה מתחלק לשישה חלקים:
חלק 1-העצמי האנושי בתודעה "אני זוכר מי אני, אני יודע מי אני"- סיום החיפוש
חלק 2- אפיוני התודעה המאוחדת והשלמה
חלק 3- הפער בין המציאות הפיזית לבין המציאות האסטרלית
חלק 4- האתגר לחיות בתודעה הדואלית כמאסטר נעלה
חלק 5- קיום התודעה במרחב במעגל השלישי
חלק 6- עזיבת כדור הארץ וההתגלמות הפיזית

הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה ובסיום הקורס הנכם מקבלים תעודת גמר


עלות הקורס: 19,200 ₪ ללא טיפול-איזון (כל שיעור 300 ₪ 3-3.5 שעות)
25,600 ₪ עם טיפול-איזון (כל שיעור 400 ₪ 3.5-4 שעות)
אפשריות התשלום: הפקדה בנקאית או במזומן כל שיעור 

 

זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, courses, answering questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval

 

         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder