אקדמיית ספירלת הזהב הינו הראשון והיחידי בישראל ובעולם בידע המקורי, אוטודידקט וברמה הגבוהה ואינו נלמד בביה"ס אחרים, באוניברסיטאות, במכללות לרפואה משלימה ובמרכזים רוחניים של העידן החדש

 The Golden Spiral Academy is the first of a kind and the only one in Israel and worldwide with it's original, autodidact and at the highest level of knowledge and not learned at regular schools, universities, alternative medicine colleges and spiritual centers    


Практическое руководство
по решению личных
проблем
для тех
кто выбирает взять ответственность
за свою жизнь на себя
и прогрессировать
Книга первая

 

Pусский   

Thank you very much to the translator for sharing and cooperation 
 

Предисловие

Эта книга предназначена для тех из вас, кто пытается разными путями найти решение своих личных проблем, но всё-таки не находит ответа. В конце каждого урока есть личные задания. Вам следует искренне отвечать на вопросы и ежедневно реализовывать эти задания на практике в вашей повседневной жизни.

  Вы ищете любовь вашей жизни, но еще не нашли? Или мучительно желаете вернуть любовь, которая у вас была?

  Вы испытываете двойственность с вашей сексуальной идентичностью, становитесь геем/лесбиянкой?

  Вы устали от повторяющихся проблем в своей жизни, вам кажется им нет конца?

  Почему у вас есть проблемы со здоровьем, почему они образовались?

  Повзрослев, вы продолжаете жить с родителями, постоянно ссоритесь и спорите с ними?

  Какой личный пример вы подаете своим детям, чему они учатся, видя вас как родителей?

  Вам нравится ваше тело, как вы выглядите? Вам не хватает уверенности в себе, самооценки?

  Вы подчиняетесь общественному давлению, чтобы быть как все? Какие у вас слабые стороны, какие сильные, в чём ваше предназначение?

  Вы привлекаете к себе внимание, выставляете напоказ то, чем гордитесь, что даёт вам иллюзорное чувство комфорта: статус, деньги, популярность, последователи и друзья в социальных сетях, чувственные фотографии своего тела и др.?

  Вас по-прежнему контролируют родители, супруг/а? Или вы сами имеете власть и контроль над вашими детьми независимо от их возраста?

  Вам нравится исполнять вашу работу? Или вы работаете только ради денег, живёте накоплением всё большего их количества?

  Вы склонны жаловаться, обсуждать свои проблемы, винить себя или других в том, что ничего не предпринимается для изменения положения?

  Почему вас всё время увольняют с работы? Какие ситуации и люди выводят вас из себя?

Готовы ли вы преодолеть насилие в своём поведении в физической, вербальной и эмоциональной сферах?

 Готовы ли вы столкнуться и преодолеть страхи, тревоги, травмы, эмоциональные / психологические кризисы, различные психологические проблемы, пристрастия и навязчивые идеи?

  И ещё
Только вы можете изменить свою жизнь и положение, никто не в состоянии это сделать за вас. Что вы выбираете: продолжить пребывать в сомнениях, страхах, боли и страданиях, отступить или взять ответственность за свою жизнь, столкнуться, справиться, изменить, освободить и уйти вперёд? Вы действительно готовы к этому?

 

מחיר הספר: 120 ₪
   
 

 

 
 
 

Last updated  01/10/18   עדכון אחרוןזכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights therefore copy or publish without her approval

 


 

         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder