אתר האינטרנט מוקדש באהבה ל (טאו)דורה גרימברג וכל אחד ואחת שמקשיבים/ות להדרכה הפנימית שלהם/ן, לעצמי-הגבוה והמקורי שלהם/ן
 
The website is dedicated  with love to (Teo)Dora Grimberg and to each one of you that is listening to your guidandnce within you, to your higher-original-self
 

 
 
 

 


קורונה- הפוטנציאל החדש שנוצר עבורכם מאת ספטיניה סולר

Corona- The new potential created for you -By Safataianaya Solar

קורונה- הפוטנציאל החדש שנוצר עבורכם לעבור לשלב הבא ברמת הנשמה שלכם - הגילוי העצמי והאיחוד עם העצמי הגבוה שלכם

Corona- The new potential for you to go to the next level of your soul level- the self discovery and the integration with your higher-self


 
בקצרה אסביר, שמהות הקיום שלכם כבני-אנוש היא להתנסות במצבים שונים בתודעת הדואליות ועליכם, כהוויה, להתפתח ברמת התודעה שלכם. ישנן חמש דרגות תודעה והן


Briefly I'll explain, that the essence of existence as humans is to experience different situations in the duality consciousness and as a being you have to evolve at your consciousness level.  There are five levels of consciousness 
רמת תודעה 1- הישרדות וקיום
רמת תודעה 2- הוכחת הקיום האנושי

רמת תודעה 3- גילוי עצמי- הגשמה עצמית
רמת תודעה 4- תהליך האיחוד המעשי עם תתי-אישיות, העצמי-האנושי והעצמי-המקורי שלכם
רמת תודעה 5- האיחוד המלא עם העצמי-המקורי (מעבר לדואליות ולחיפוש "מי אני")-מאסטר נעלה

Consciousness level 1- Survival and existence
Consciousness level 2- Proof of human existence 
Consciousness level 3- Self discovery- self realization
Consciousness level 4- The practical integration with the sub-personalities, human-self and the original-self 
Consciousness level 5- The whole integration with the original-self (beyond the duality and the searching "who I am")-
ascended master
שנים שאני זעקתי ובכיתי שיקרה משהו שינער ויזעזע פה בכדור הארץ, אני יודעת שאני חלק מהפוטנציאל הזה שנוצר כדי לסייע לכם להיכנס פנימה לנשמה שלכםFor years I've called out and I cried that something would happen and shake here on earth. I know I'm part of this potential that's been created to help you get within your soul

 
ה"וירוס" יחלוף מעצמו בחודש מאי  2020  והוא כיוונון אישי והטבעה בזיכרון הדנ"א  האישי שלכם כדי לעבור לשלב הבא ברמתההתפתחות האישית שלכם

The “virus” would pass itself in May 2020 and is a personal setup and an imprint in your DNA memory to go to the next level in your personal development

 
אלו שעזבו את גופם הפיזי ונפטרו קיבלו "כיוונון" והטבעה  מיוחדים  איחוד עם העצמי הגבוה להתגלמות הבאה שלהם, במידה והם בוחרים בזה

Those who left their physical bodies and deceased received a “special tuning and an imprint" for integrating with their higher-self, to their next incarnation if they chose it

 
כל אחד מכם יצטרך באיזשהו שלב לעבור את תהליך האיחוד וההשלמה וכל אחד ואחת בקצב האישי שלו/ה. האם אתם בוחרים להתחיל בתהליך הזה או להישאר תקועים באותו מצב שאתם נמצאים בו 

Each one of you will need to go through the integration and completion process and each one in his own pace. Do you choose to begin this process or to remain stuck in the situation you're in


 

The website will be updated during June 2020
אתר האינטרנט יתעדכן במהלך יוני 2020
 
הערה חשובה: הלימודים הם רק עבורכם שבאמת מוכנים לקחת אחריות על חייכם וליישם באופן המעשי את כל הנלמד בקורסים

 
 Important Note: The studies are only for you who are really willing to take responsibility for your life and ractically  apply everything learned in the courses 


 

זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering 
questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights therefore
you may not copy or publish without her approval

 
Livecity - Website Builder