ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות אישית                            

                               Golden  Spiral     The Practical School of Personal Development                     


         

Course
book 1 

Course
book 2

 

Course
book 3

Course
book 4

Course book 5
  
For your attention- All the information that is on the website and what you are receiving during the guidance sessions and seminars are only for who are ready to receive the highest level of knowledge that you know   
 
לתשומת לבכם/ן- המידע באתר וכל הנלמד בקורסים ובפגישות הייעוץ, מיועדים רק למי שמוכן/נה לקלוט ידע ברמה גבוהה יותר ממה שאתם מכירים

 

The essence of existence is personal consciousness evolution process and the transformation to higher levels of consciousness, is continuous and it's not a fun game which takes a few days or hours, therefore it requires your attention by taking responsibility in your daily lives by applying the information which is given during the consultation sessions and lessons in practical ways.

Each of you will have to go through this personal consciousness evolution someday, and of course, each one has it's own pace
A level of consciousness can stay stuck at a certain consciousness level during many lifetimes.

Most people are still in the duality consciousness, but if you are ready to move to the consciousness beyond the mind, you have to know that the living is very different. It's another dimension of life on the physical Earth. Each person starts the process at his/her appropriate time, according to his/her personal choice, without connection to age and the level of knowledge. This process is accomplished from the original-self level and not only from the human-self level

If you are feeling that something is happening within you and you can't explain it in words- you are at the integration and completion process between your higher authentic self and your human self- which is actually the ending of searching who you are and leaving the duality consciousness

What is your decision: To remain at the same place and situation, going backwards and having doubts and fears or taking responsibility on yourselves and going through changes and making a progress to your nest consciousness level 
מהות הקיום שלכם היא להתנסות בהתנסויות שונות בתודעת הדואליות, לאחר מכן- לעבור תהליך של איחוד והשלמה בין ההיבטים שיצרתם לבין העצמי-המקורי, המעבר לתודעה שמעבר לדואליות , לחיות ולהיות אנשים ברמת תודעה גבוהה

כל אחד מכם יצטרך באיזשהו שלב לעבור את תהליך התפתחות התודעה לרמות גבוהות יותר וכל אחד בקצב האישי שלו/שלה. רמת תודעה יכולה להיתקע ולהישאר במצב תודעה מסוים במשך תקופות חיים רבות

רוב האנשים נמצאים עדיין בתודעת ההישרדות והוכחת הקיום האנושיאך במידה ואתם מוכנים לעבור לתודעה שמעבר למיינד, עליכם להבין שהחיים בתודעה זו הם שונים. זהו ממד אחר של חיים על כדור-הארץ הפיסי. כל אחד מתחיל את התהליך בזמן ההולם שלו, לפי בחירתו האישית, ללא קשר לגיל ולרמת הידע. תהליך זה מתבצע מרמת העצמי-הגבוה המקורי ולא רק מהרמה האנושית

אם אתם מרגישים שקורה לכם משהו בתוככם ולא יכולים להסביר זאת במילים- אתם נמצאים בתהליך האיחוד וההשלמה בין העצמי הגבוה האמיתי שלכם לבין העצמי האנושי שלכם- שהוא למעשה סיום החיפוש להבין מי אתם והיציאה מתודעת הדואליות

במה אתם/ן בוחרים/ות: האם להישאר באותו מקום ומצב, להיות בספקות ופחדים ולסגת לאחור או לקחת אחריות על עצמכם לשנות, לשחרר ולהתקדם. האם אתם מוכנים לעבור לשלב הבא ברמת התודעה שלכם

 
 
The website will be updated during July 2018

אתר האינטרנט יתעדכן במהלך חודש יולי 2018
 

 

     
 


 

 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder