ספירלת  הזהב     האקדמיה למהות היקום                            

                               Golden  Spiral    The Academic Essence Of The Universe                            


         

 

Health and body issues


 
Homepage  >>  Messages  >>  Health and body issues

Did somebody determined that you have Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and you are not normal

Do you love your body and your natural look and appearance

Are you ready to overcome your phobias, fears, traumas, emotionally/mentally crisis, mental-psychological problems , obsessions and addictions

Do you want to know how to keep your health without the doctors/therapists that give medications & doing surgeries/plantations which are causing damage to the body & DNA

Are you aware with what are you feeding your body

bullet-2 Are you listening to your body what it really needs

Why is your body creates illness and is in disharmony

Are you still letting others having control on your body and are giving you medicines, drugs or other things

Do you feel emptiness, confusion, uncertainty, depression, frustration and nobody understands you

and more other issues regarding the health
and rebalancing your body
 
 050-5935394 
   
abm88@walla.com

972-50-5935394+ 
watersolar@hotmail.com   
goldenspiral11@gmail.com 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder