ספירלת  הזהב     האקדמיה למהות היקום                            

                               Golden  Spiral    The Academic Essence Of The Universe                            


         

 

Self esteem issues


 
Homepage  >>  Messages  >>  Self esteem issues

Are you tired of that life are repeated situations and there seems to be no solution

Don't you have self-confidence and being proud with external things that give you illusion power such as: status, money, friends and popularity on Facebook and other social networks, exposing cloths etc

Do you live in the past- all the time telling the same stories again and again about what happened to you

Do you live in the future- waiting to someone else that will change you and your lives

Are you ready overcoming violent physical, verbal and emotional abuse

Are you ready to deal with situations of anger, pressure, blame, fears, threats, depression etc

Do you have low self esteem low self-confidence

What are you grasping on and it's not appropriate anymore… are you being controlled by others or are you controlling others

Do you just complain and talk about your issues and blaming yourself or others by not doing anything to change it

What are your low spots and seductions that can make you go back to what you were before

and more other issues regarding the self love and self

 
 050-5935394 
   
abm88@walla.com

972-50-5935394+ 
watersolar@hotmail.com   
goldenspiral11@gmail.com 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder