הערה חשובההלימודים הם רק עבורכם שבאמת מוכנים לקחת אחריות על חייכם וליישם באופן המעשי את כל הנלמד בקורסים 
Important Note: The studies are only for you who are really willing to take responsibility for your life and practically apply  everything  you learned in the courses
 
       אקדמיית ספירלת הזהב  
 
Golden Spiral Academy

נייד/ וואטסאפ 050-5935394            abm88@walla.com

Mobile/ Whatsapp +972-05-5935394 
   safataianaya11@gmail.comאודות ספטיניה סולר
About Safataianaya Solar
ספטיניה סולר ילידת 1969, נולדה כמאסטר נעלה ברמת התודעה הגבוהה שמעבר לחשיבה ולדואליות ומקור מגוריה היה בהרצליה, ישראל

Safataianaya Solar was born as an ascended master at the highest level of consciousness beyond the mind and my originally residence was in Herzliya, Israel.
 מאז היותה ילדה קטנה במשך שעות רבות הייתה מציירת ומשרטטת את שפת  היקום- הנקראת הגיאומטריה המקודשת, ראתה
ותקשרה עם המדריכים האישיים שלה. וכבר
אז הבינה דברים רבים שאנשים אחרים לא הבינו
או לא הבחינו מה קורה בחייהם.

Since she was very young she spent many hours painting and drawing the universe language- which is called the sacred geometry also she saw and communicated with her personal guides. Since then she understood many things that other people didn't know and didn't observe what happened in their lives
 הייתה בגני הילדים "עופר ודרור" ולאחר מכן  למדה בביה"ס היסודי "לב טוב" ובתיכון "הראשונים" בהרצליה. ספטיניה מאוד אהבה
בע"ח ולהיות בחיק הטבע.  

She was in the “Ofer and Dror” kinder garden and afterwards she learned at the elementary school “Lev Tov” and at the high-school “Harishonim” in Herzliya. Safataianaya very much loved animals and being in the bosom of nature.  
לאחר שירות החובה במשרד הביטחון, מנה"ר- ראש לשכת תחזוקה, עבדה במשך 7 שנים בתפקיד של מזכירה בכירה במעבדת EMC -תאימות אלקטרומגנטית במכון התקנים הישראלי.

After the military mandatory service at the Ministry of Defense- Maintenance Chief Department, about seven years she worked as a senior secretary at the EMC (Electromagnetic Compatibility) laboratory at ISS (Israeli Institute of Standards) 
באיזשהו שלב בחייה עברה את "המשבר האישי" שנקבע מראש כדי להתחיל להיזכר מי היא באמת ומדוע הגיעה להתגלמות פיזית בתקופת חיים זו .

At some point in her life she passed the pre-determined “personal crisis” to begin remembering who she really was and why she came to physical embodiment in this lifetime. 
כמוכם, היא פנתה לכל מיני מקומות שונים כדי שיעזרו לה, ואף אחד מהם לא סייע לה באמת ורק דקלמו מידע שלמדו מאחרים או שרצו לנצל ולקחת את כספה.

As you, she turned to all sorts of places to help her, and none of them really helped her and only recited information that they learned
from others  or wanted to take advantage
of her money. 
כשפנתה לעצמה בהבעת כוונה אמיתית, היא הבינה שהיא אחת הראשונות
 והמעטים שיעברו את תהליך האיחודוההשלמה עם העצמי-הגבוה המקורי  שלה במעשי ולכן, אין אף אחד שיכול לעזור 


When she gave herself an expression of true intent, she realized that she was one of the first and few who would pass the practical and completion process with the original-higher-self and therefore, there’s no one who can help 
ספטיניה התחילה בעצמה לקבל ידע ומידע מקורי ומה עליה לעשות כדי להתאחד במעשי עם העצמי-הגבוה המקורי שלה, לעבור את תודעת הדואליות לשלב הבא ברמת הנשמה/הוויה שלה.

Safataianaya began to receive original knowledge and information what does she have to do to reunite with her original-higher-self practically, and going through the duality consciousness to hers next to soul/being level   
בשנת 1997 ספטיניה סולר ייסדה את ספירלת הזהב- האקדמיה להתפתחות אישית מעשית ומהות הקיום כדי ליצור מקום שיביא לכם את כל הידע והמידע  תיאורטי והמעשי דרך הקורסים שכתבה, מנחה ומשמשת דוגמא אישית


In 1997 Safataianaya Solar founded the Golden Spiral- Academy of Practical Self-Development and the Essence of Existence in order to create a place that will bring you all the theoretical and practical knowledge and information through the exclusive courses that she has written, mentor and serves as a personal example
הקורסים נועדו כדי לסייע לכם באופן אישי לעבור את תהליך האיחוד המעשי, הממושך והמורכב עם העצמי-הגבוה המקורי שלכם והמעבר מהתודעה הדואלית שאינם נלמדים במוסדות החינוכיים, במכללות לרפואה משלימה ולא במרכזים הרוחניים השונים של העידן החדש

 The courses are for you personally to go through the practical, complicated and prolonged process reuniting with your original-higher-self and going through the duality consciousness are not leaned at other educational institutions, alternative medicine collages and New-Age spiritual centers
הקורסים שנכתבו על ידה הם לא אימון אישי-קואצי'נג, או קורסים רגילים לחיים טובים יותר או לחשיבה חיובית להתמודדות עם בעיות אישיות, משפחתיות וחברתיות ולשינוי הרגלים והתנהגויות, אלא  נועדו כדי לסייע לכם בשלב מאוד משמעותי בהתפתחות ההוויה/ הנשמה שלכם בתהליך המעשי באיחוד וההשלמה עם העצמי-הגבוה המקורי שלכם והיציאה מתודעת הדואליות 

The courses that were written by her are not  Life-coach or regular courses for a better life or for positive thinking for dealing with personal, family and social problems and changing your behavior and habits, but they are to facilitate you in a meaningful stage in you life at your being/soul level  with the practical integration and completion process with your higher-original-self and leaving the duality consciousness
הקורס הראשון- "התפתחות התודעה האישית" מלמד אתכם באופן המעשי דרך משימות אישיות שעליכם לבצע ולענות בחיי היום-יום שלכם ולשחרר התנהגויות, הרגלים, דרכי חשיבה ואמונות שאינם תואמים את רמת ההוויה/ הנשמה שלכם יותר. עליכם להיות מוכנים להיות אחראים על עצמכם במשמעת עצמית, באומץ ובסבלנות לשנות ולשחרר

The first course "- "Developing the Personal Consciousness" teaches you in a practical manner through personal tasks that you must perform and answer in your everyday life and change your behavior, habits, ways of thinking, believe systems  that are not appropriate to your level of being/ soul level. You must be prepared to be responsible being in self-discipline, courage and patience to change and release
 אקדמיית ספירלת הזהב  וספטיניה סולר אינם מופיעים ברשתות  החברתיות השונות ופגישות הייעוץ  ושיעורי הקורסים אינם
מצולמים או צילומי סלפי באתר האינטרנט, בפייסבוק או ברשתות החברתיות וכו 

The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear in the various social networks and the consultation sessions and the lessons are not filmed or selfy photos on the website, Facebook or other social networks etc. 
ספטיניה סולר מגיל 10.5 בחרה שהיא שומרת על בריאות וגוף פיסי מאוזן בכך שהיא טבעונית, שותה מים, מיצי פירות טריים ותה צמחים, לא הולכת לרופאים/מטפלים ולא לוקחת תרופות, מכיוון שהיא יודעת כיצד מובנה הגוף הפיסי וכיצד לאזן את עצמו ולשמור על גוף בריא

Safataianaya Solar at the age of 10.5 she decided to be a vegetarian and keeping a healthy physical body. She’s not going to doctors/ therapists and not taking medication, because she knows how the body is functioning and how to rebalance herself and keeping a healthy body
מכיוון שספטיניה היא מומחית בנושאי הקיום והיקום,היא אינה שייכת לאף דת/כת  שסוגדת למישהו/משהו או לספרים, לא חוגגת חגים ולא עורכת טקסים או פולחנים כלשהם השייכיםלרמת תודעה נמוכה, אבל מכבדת את אלה שעדיין עושים זאת

Because Safataianaya is an expert in the existence and universe topics, she doesn't belong to any religion/sects that worship somebody/something external or books, she not celebrating holidays and doing ceremonies or other rituals that are at low levels of consciousness, but she’s respecting those that still doing that
כל אחד מכם יצטרך באיזשהו שלב לעבור את תהליך האיחוד וההשלמה וכל אחד ואחת בקצב האישי שלו/ה. האם אתם בוחרים להתחיל בתהליך הזה או להישאר  תקועים באותו מצב שאתם נמצאים בו  

Each one of you will need to go through the integration and completion process and each one in his own pace. Do you choose to begin this process or to remain stuck in the situation you're in 

 
 

 

 


 
 

 
זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering 
questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights therefore
you may not copy or publish without her approval

 
Livecity - Website Builder