באקדמיית ספירלת הזהב החניכים/ות מקבלים/ות סיוע וידע מעשי ובאופן אישי כדי לסייע להתמודד עם הבעיות השונות, להיות יותר  עצמאיים, ייחודיים 
להיות ללא תמיכה חיצונית ותלותית כלשהי ולהגיע לרמת תודעה גבוהה יותר שמעבר לחשיבה/מיינד
 At the Golden Spiral Academy, the trainees receive assistance and practical and personal knowledge to help deal with the various problems,
to be more independent, unique, to be without any external and dependent support and to reach a higher level of consciousness beyond thinking /mind


050-5935394
abm88@walla.com

+972-50-5935394
safataianaya11@gmail.com

 צרו קשר דרך הטופס המופיע
מטה וניצור עמכם קשר בהקדם האפשרי

Contact via the form below and we will get back to you as soon as possible


 

קורסים וספרים למתקדמים המפורטים בהמשך
Advanced courses and books listed below
שלב התזכורת- להיות בענן הוורוד
The reminder stage - to be in the pink cloud

 
נקודת המפנה בחייכם/ן-תחילת החיפוש והאיחוד
The turning point in your life - the beginning of the search and union

 
האם אתם/ן מרגישים/ות בלבול בזהות המגדרית שלכם/ן
 Do you feel confused about your gender

 
קיומכם/ן על כדור הארץ: התפתחות הנשמה
בתודעה הדואלית
Your Existence on Earth: Soul development in duality consciousness

 
ההבדלים בין העצמי-האנושי לבין העצמי-המקורי/גבוה
The differences between the human-self and the original/higher-self 
 
                        
קורס 2  לבוגרים- עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה- 20 שיעורים
אתם יכולים להשתתף בקורס השני רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" שהוא הבסיס ליתר הקורסים
Advanced course 2-  Inner strength through the consciousness beyond the mind- 20 lessons
You can participate the second course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution" that is the basic for the other courses
 
 
 
 
 
קורס למתקדמים חלק 1- גילוי היופי שבקיום- 26 שיעורים
אתם יכולים להשתתף בקורס השלישי רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" והקורס השני: עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה"  

Higher level course Part 1-Discovering the beauty of existence- 26 lesson
You can participate the second course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution" and the second course: "Inner strength through the consciousness beyond the mind"
 
 
 
 
קורס למתקדמים: חלק 2: השלב הסופי בתודעת הדואליות -34 שיעוריםאתם יכולים להשתתף בקורס הרביעי רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" הקורס השני: עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה"  והקורס השלישי: "גילוי היופי שבקיום"

 
Higher level course:  Part 2- The final stage in the duality consciousness - 34 lessons
You can participate this course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution", the second course: "Inner strength through the consciousness beyond the mind" and the third course: " Discovering the beauty of existence".


 
 
 
 
קורס למתקדמים: חלק 3:  "להיות ולחיות כמאסטר נעלה בעולם הדואלי"- 23 שיעורים
אתם יכולים להשתתף בקורס החמישי והאחרון רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" הקורס השני: עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה", הקורס השלישי: "גילוי היופי שבקיום" והקורס הרביעי: "השלב הסופי בתודעת הדואליות"

 
Higher level course: Part 3- "To be and live as and ascended master in a duality world"-
23 lessons 

You can participate this and last course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution", the second course: "Inner strength through the consciousness beyond the mind",  the third course: " Discovering the beauty of existence" and the fourth course: " The final stage in the duality consciousness

 
 
 
 
The academy for the beginning of the search and self-discovery, the practical union between the higher self and the human self, the development of the soul and the issues of existence and the universe
              1997-2023              
  כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר
אקדמיית ספירלת הזהב ©
© All rights reserved to Safataianaya Solar
Golden Spiral Academy
האקדמיה לתחילת החיפוש והגילוי העצמי, האיחוד המעשי בין העצמי הגבוה לעצמי האנושי, התפתחות הנשמה ונושאי הקיום והיקום
Are you ready to release what is not appropriate anymore and dealing practically in your daily lives with your behaviors, responses, memories, fears, believes that are not appropriate for you anymore Are you ready to go through practically the integration and completion process between your human-self and your higher-self ? This is the profound and final stage that brings you to ascension, to mastery, to the new energy, to the exit from duality consciousness and the search "Who am "
 
האם אתם/ן מוכנים/ות לשחרר את מה שלא הולם יותר ולהתמודד באופן מעשי בחיי היומיום שלכם/ן עם ההתנהגויות, התגובות, הזיכרונות, הפחדים, האמונות שלכם/ן שאינם מתאימים/ות לכם/ן יותר? האם אתם/ן מוכנים/ות לעבור באופן מעשי את תהליך האיחוד וההשלמה בין העצמי האנושי שלכם/ן והעצמי הגבוה שלכם/ן? זהו השלב העמוק והסופי שמביא אתכם/ן להתעלות, למאסטריות, לאנרגיה החדשה, ליציאה מתודעת הדואליות ולחיפוש "מי אני"
תודה לכם/ן שהקשבתם/ן לנשמה שלכם/ן
Thank you for listening to your soul 

 
Livecity - Website Builder